ประมวลภาพกิจกรรมหวานใจ

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จัดกิจกรรมหวานใจ ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ และการตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคเบาหวาน
เนื่องในวันหัวใจโลก ในการนี้มีวิทยากรซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่างๆ ได้แก่ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด นายแพทย์ ทัศนัย จันโหนง
พญ.ภัทรินทร์ ผ่องเมฆินทร์ อายุรแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ และ พญ.ดารณี ขวัญแก้ว ฮาร์เพอร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ให้การตอบรับกิจกรรมดีๆของทางโรงพยาบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันอีกในโอกาสต่อๆไป