นโยบายและข้อมูลการจ่ายปันผล

         บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกวาร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยาย
ธุรกิจ สภาพคล่อง ความจําเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปี ของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป