แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
นพ.วิศิษฐ์ อมรวิทยารักษ์

นพ.วิศิษฐ์ อมรวิทยารักษ์

แผนก :
แพทย์ออกตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณทิต
อว. เวชศาสตร์ครอบครัว


ความชำนาญพิเศษ :
เวชปฎิบัติทั่วไป และเวชศาสตร์ครอบครัว


สมาชิกภาพ :
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และเวชศาสตร์ครอบครัว
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


ตำแหน่งแพทย์ :
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.30 - 16.00
วันอังคาร
: 8.30 - 16.00
วันพุธ
: 8.30 - 16.00
วันพฤหัสบดี
: 8.30 - 16.00
วันศุกร์
: 8.30 - 20.00
วันเสาร์
: 8.30 - 20.00
วันอาทิตย์
: 8.30 - 12.00