อบรมพนักงานดับเพลิงเบื้องต้น

อบรมพนักงานดับเพลิงเบื้องต้น

                อีกมาตรฐานที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ให้ความสำคัญคือมาตรฐานในการบริหารจัดการ  และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและอัคคีภัย  พ.ศ.2555 ข้อ  27  

                คณะกรรมการ ENV  จึงได้จัดอบรมพนักงานดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีทักษะ  ความรู้ความเข้าใจ  ความสามารถในการป้องกัน  และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้   โดยจัดอบรม 2  วัน  ได้แก่วันที่   19-20  ธันวาคม  2559      ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ  จนท.ที่เข้าร่วมประมาณ  55 คน