การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

                ฝ่ายการพยาบาล  ร่วมกับทีมการตลาด โรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ตรัง  เห็นถึงความสำคัญของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามโรงเรียน  เช่น   การพลัดตกหกล้มจากการเล่นกีฬา  ของมีคมบาด  เป็นลม  เลือดกำเดาไหล ฯลฯ   จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน  นำร่องด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์   มีนักเรียนเข้าร่วมประมาณ  40  คน   โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆให้น้องๆได้ปฏิบัติจริง   ดังนี้  ฐานช่วยผู้หมดสติ (เป็นลม) การปั๊มหัวใจ,  การใช้ผ้าสามเหลี่ยม  กรณีพลัด ตก หก ล้ม,  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  และการห้ามเลือด  เลือดกำเดาไหล

                สำหรับโรงเรียนใดมีความประสงค์ให้โรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ตรัง  เข้าให้ความรู้  สาธิตและปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   สามารถสอบถามตามรางการให้ความรู้ได้ที่ฝ่ายการตลาด  โทร.0-7520-5411  หรือ 0-7520-5555 ต่อ  2141