เปิดตัวโครงการ Fit & Firm หุ่นฟิต พิชิต BMI

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง มุ่งมั่นในการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง
เพื่อให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และจากการศึกษาทางการแพทย์พบว่ายิ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐานมากเท่าไหร่
ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากขึ้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับทีมบริหารโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
จึงได้จัดให้มีกิจกรรม "FIT & FIRM หุ่นฟิต พิชิตBMI" เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานและเป็นแรงสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลสุขภาพ โดยเริ่มจากการออกกำลังกาย และเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องเหมาะสม
ซึ่งจะส่งผลดีกับทั้งตนเอง และประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้นต่อไป