กิจกรรม เปิดฟิตเนส

 "เพราะสุขภาพที่ดี  เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน"

                ทีมทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน   ทุกคน  เพราะเชื่อมั่นเสมอว่าหากพนักงานมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นด้วย  ในวันนี้จึงได้มีการเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเปิดห้อง Fitness อย่างเป็นทางการ  เริ่มออกกำลังกายในวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันต่อๆไป