งานสัมมนา "เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ"

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานสัมมนา "เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ" โดยพญ.อรุณี รอดเนียม แพทย์ประจำสาขาจักษุวิทยา และนพ.สมบูรณ์ กล่ำเกิดผล        แพทย์ประจำสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและรับของที่ระลึกมากมาย