กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพ

ภาพบรรยกาศ กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต คำนวนค่า BMI พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ ท่านใดที่สนใจตรวจสุขภาพเบื้องต้นเชิญได้ ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์
We Truly Care!!!
เราดูแลด้วยใจ

รูปภาพ