การตรวจประเมินโรงพยาบาล HA

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาล  โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)