ความรู้เรื่องการสิทธิ พ.ร.บ.

ภาพกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการสิทธิ พ.ร.บ.แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนห้วยยอด ค่ะ

รูปภาพ