ความประทับใจของผู้รับบริการ

Ralph Kuli

บริการแบบ First class service หลังจากเกิดอบุติเหตุกับรถตุ๊กตุ๊กที่เกาะลันตา.

 

reference : Google reviews

Share Share