กิจกรรมออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2560

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนดรุโณทัย
โรงพยาบาลขอขอบคุณคณะผู้บริหารของโรงเรียนและผู้ปกครอง ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจให้โรงพยาบาลดูแลสุขภาพของนักเรียนและบุตรหลานของท่าน

We Truly Care!!!
เราดูแลด้วยใจ

รูปภาพ