กิจกรรมสัมมนา ต้อเนื้อ ต้อลม วันที่ 5 สิงหาคม 2560