ตรวจภูมิต้านทาน (Covid-19 Antibody Test)

ตรวจภูมิต้านทาน (Covid-19 Antibody Test)
เพื่อติดตามการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานหลังจากได้รับวัคซีน โดยส่วนใหญ่จะตรวจเมื่อได้รับวัคซีนครบแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป
หรือหลังการติดเชื้อ COVID-19  ทางโรงพยาบาลให้บริการตรวจ 2 วิธี
  1. ตรวจแบบ Spike lgG ตรวจปริมาณภูมิต้านทาน ราคา 1,500 บาท
  2. ตรวจแบบ PRNT ตรวจประสิทธิภาพภูมิต้านทาน ราคา 2,500 บาท
ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว