นพ. ชาญวัฒน์ ปิตินันท์

CHANWAT PITINAN, MD.
นพ. ชาญวัฒน์ ปิตินันท์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจอายุรกรรมหัวใจ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ