การกำกับดูแลกิจการที่ดี

         หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกําหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไป
ตามจํานวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทฯ
กําหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อ
ร้องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่
เป็นเรื่องสําคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
บริษัทฯจะอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯจะกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับกับแนวทางการให้ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯจะเพิ่มวาระการประชุมที่
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่

 

         การดําเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ บริษัทฯตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่
ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ บริษัทฯได้จัดส่งไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระที่กําหนด โดยวาระการเลือกตั้ง
กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน
บริษัทฯได้กําหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณา
ในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

 

         นอกจากนั้น บริษัทฯได้กําหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีและควรรอ
คอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้น
ต่อบุคคลอื่นด้วย

 

         บริษัทฯได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริษัทฯและบทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของตลาด
หลกทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯต้องรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ใน บริษัทฯของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป