ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร