Asean Night Party

งานเลี้ยงปีใหม่ของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ในธีมงาน Asean Night Party
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา ตรัง