ค้นหาแพทย์

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

มีทีมแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกอาการป่วยของท่าน

สามารถค้นหาทีมแพทย์ของเราได้ที่นี่

แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม

แพทย์ที่ปรึกษาแผนกอายุรกรรม

แสดง

อายุรกรรมทั่วไป

นพ. โสภณ จุติอมรเลิศ
นพ. จักรพงษ์ เทศพิทักษ์
พญ. บราลี บริรักษ์
พญ. ทัศนีย์วรรณ กุลบุญ
พญ. นพวรรณ จุติอมรเลิศ

อายุรกรรมโรคไต

นพ. นิวัตน์ ล้วนเส้ง
นพ. วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล

อายุรกรรมโรคติดต่อ

นพ. ชิตประสงค์ มาลัยศรี

อายุรกรรมเฉพาะทางด้านมะเร็ง

พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม

อายุรกรรมประสาท

พญ. ทิพย์ลดา บุญชัย
นพ. ประพันธ์ ริมดุสิต

อายุรกรรมหัวใจ

นพ. ปัญญา งามไตรไร
นพ. วิชัย อิฐสถิตไพศาล

อายุรกรรมโลหิตวิทยา

พญ. นฤมล ทองตันหยง
พญ. กานต์ธิตา อุไพศิลป์สถาพร

อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ. ธนวินท์ เรืองวิทยาวงศ์
นพ.วศิน จารุพันธ์

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

นพ.ชิตประสงค์ มาลัยศรี

อายุรกรรมทั่วไป

นพ. โสภณ จุติอมรเลิศ
นพ. จักรพงษ์ เทศพิทักษ์
พญ. บราลี บริรักษ์
พญ. ทัศนีย์วรรณ กุลบุญ
พญ. นพวรรณ จุติอมรเลิศ

อายุรกรรมโรคไต

นพ. นิวัตน์ ล้วนเส้ง
นพ. วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล

อายุรกรรมโรคติดต่อ

นพ. ชิตประสงค์ มาลัยศรี

อายุรกรรมเฉพาะทางด้านมะเร็ง

พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม

อายุรกรรมประสาท

พญ. ทิพย์ลดา บุญชัย
นพ. ประพันธ์ ริมดุสิต

อายุรกรรมหัวใจ

นพ. ปัญญา งามไตรไร
นพ. วิชัย อิฐสถิตไพศาล

อายุรกรรมโลหิตวิทยา

พญ. นฤมล ทองตันหยง
พญ. กานต์ธิตา อุไพศิลป์สถาพร

อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ. ธนวินท์ เรืองวิทยาวงศ์
นพ.วศิน จารุพันธ์

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

นพ.ชิตประสงค์ มาลัยศรี

อายุรกรรมทั่วไป

นพ. โสภณ จุติอมรเลิศ
นพ. จักรพงษ์ เทศพิทักษ์
พญ. บราลี บริรักษ์
พญ. ทัศนีย์วรรณ กุลบุญ
พญ. นพวรรณ จุติอมรเลิศ

อายุรกรรมโรคไต

นพ. นิวัตน์ ล้วนเส้ง
นพ. วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล

อายุรกรรมโรคติดต่อ

นพ. ชิตประสงค์ มาลัยศรี

อายุรกรรมเฉพาะทางด้านมะเร็ง

พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม

อายุรกรรมประสาท

พญ. ทิพย์ลดา บุญชัย
นพ. ประพันธ์ ริมดุสิต

อายุรกรรมหัวใจ

นพ. ปัญญา งามไตรไร
นพ. วิชัย อิฐสถิตไพศาล

อายุรกรรมโลหิตวิทยา

พญ. นฤมล ทองตันหยง
พญ. กานต์ธิตา อุไพศิลป์สถาพร

อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ. ธนวินท์ เรืองวิทยาวงศ์
นพ.วศิน จารุพันธ์

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

นพ.ชิตประสงค์ มาลัยศรี

อายุรกรรมทั่วไป

นพ. โสภณ จุติอมรเลิศ
นพ. จักรพงษ์ เทศพิทักษ์
พญ. บราลี บริรักษ์
พญ. ทัศนีย์วรรณ กุลบุญ
พญ. นพวรรณ จุติอมรเลิศ

อายุรกรรมโรคไต

นพ. นิวัตน์ ล้วนเส้ง
นพ. วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล

อายุรกรรมโรคติดต่อ

นพ. ชิตประสงค์ มาลัยศรี

อายุรกรรมเฉพาะทางด้านมะเร็ง

พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม

อายุรกรรมประสาท

พญ. ทิพย์ลดา บุญชัย
นพ. ประพันธ์ ริมดุสิต

อายุรกรรมหัวใจ

นพ. ปัญญา งามไตรไร
นพ. วิชัย อิฐสถิตไพศาล

อายุรกรรมโลหิตวิทยา

พญ. นฤมล ทองตันหยง
พญ. กานต์ธิตา อุไพศิลป์สถาพร

อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ. ธนวินท์ เรืองวิทยาวงศ์
นพ.วศิน จารุพันธ์

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

นพ.ชิตประสงค์ มาลัยศรี

อายุรกรรมทั่วไป

นพ. โสภณ จุติอมรเลิศ
นพ. จักรพงษ์ เทศพิทักษ์
พญ. บราลี บริรักษ์
พญ. ทัศนีย์วรรณ กุลบุญ
พญ. นพวรรณ จุติอมรเลิศ

อายุรกรรมโรคไต

นพ. นิวัตน์ ล้วนเส้ง
นพ. วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล

อายุรกรรมโรคติดต่อ

นพ. ชิตประสงค์ มาลัยศรี

อายุรกรรมเฉพาะทางด้านมะเร็ง

พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม

อายุรกรรมประสาท

พญ. ทิพย์ลดา บุญชัย
นพ. ประพันธ์ ริมดุสิต

อายุรกรรมหัวใจ

นพ. ปัญญา งามไตรไร
นพ. วิชัย อิฐสถิตไพศาล

อายุรกรรมโลหิตวิทยา

พญ. นฤมล ทองตันหยง
พญ. กานต์ธิตา อุไพศิลป์สถาพร

อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ. ธนวินท์ เรืองวิทยาวงศ์
นพ.วศิน จารุพันธ์

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

นพ.ชิตประสงค์ มาลัยศรี

แพทย์ออกตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์ที่ปรึกษาเวชปฏิบัติทั่วไป

แสดง
พญ.ดารณี ขวัญแก้ว ฮาร์เปอร์
พญ.จตุพร วิจิตรเวชการ
พญ.กฤติยา ศิรเศรษฐบุตร

แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แพทย์ออกตรวจแผนกหู คอ จมูก

แพทย์ออกตรวจแผนกสูติ-นรีเวช

แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม

แพทย์ประจำแผนกผิวหนังและความงาม

แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรม

แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรมเด็ก

แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรมจัดฟัน

แผนกรังสีวิทยา

แพทย์ออกตรวจคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

แพทย์ออกตรวจคลินิกศัลยกรรมประสาทและสมอง

แพทย์ที่ปรึกษาคลินิกอายุรแพทย์โรคไต

แพทย์ที่ปรึกษาแพทย์ที่ปรึกษาคลินิกอายุรแพทย์โรคไต

แสดง
นพ.วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล
พญ.ณัฐนี คุณาธรรม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

แพทย์ออกตรวจอายุรกรรมหัวใจ

แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ

แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ

แพทย์ที่ปรึกษาแผนกศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ

แสดง
นพ.ภูริพงศ์ รอดเนียม

วิสัญญีแพทย์

แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรม ศัลยกรรมในช่องปาก