ค้นหาแพทย์

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

มีทีมแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกอาการป่วยของท่าน

สามารถค้นหาทีมแพทย์ของเราได้ที่นี่

แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม

แพทย์ที่ปรึกษาแผนกอายุรกรรม

แสดง

อายุรกรรมทั่วไป

นพ. โสภณ จุติอมรเลิศ
นพ. จักรพงษ์ เทศพิทักษ์
พญ. บราลี บริรักษ์
พญ. ทัศนีย์วรรณ กุลบุญ
พญ. นพวรรณ จุติอมรเลิศ

อายุรกรรมโรคไต

นพ. นิวัตน์ ล้วนเส้ง
นพ. วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล

อายุรกรรมโรคติดต่อ

นพ. ชิตประสงค์ มาลัยศรี

อายุรกรรมเฉพาะทางด้านมะเร็ง

พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม

อายุรกรรมประสาท

พญ. ทิพย์ลดา บุญชัย
นพ. ประพันธ์ ริมดุสิต

อายุรกรรมหัวใจ

นพ. ปัญญา งามไตรไร
นพ. วิชัย อิฐสถิตไพศาล

อายุรกรรมโลหิตวิทยา

พญ. นฤมล ทองตันหยง
พญ. กานต์ธิตา อุไพศิลป์สถาพร

อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ. ธนวินท์ เรืองวิทยาวงศ์
นพ.วศิน จารุพันธ์

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

นพ.ชิตประสงค์ มาลัยศรี

อายุรกรรมทั่วไป

นพ. โสภณ จุติอมรเลิศ
นพ. จักรพงษ์ เทศพิทักษ์
พญ. บราลี บริรักษ์
พญ. ทัศนีย์วรรณ กุลบุญ
พญ. นพวรรณ จุติอมรเลิศ

อายุรกรรมโรคไต

นพ. นิวัตน์ ล้วนเส้ง
นพ. วิวัฒน์ จรุงเกียรติกุล

อายุรกรรมโรคติดต่อ

นพ. ชิตประสงค์ มาลัยศรี

อายุรกรรมเฉพาะทางด้านมะเร็ง

พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม

อายุรกรรมประสาท

พญ. ทิพย์ลดา บุญชัย
นพ. ประพันธ์ ริมดุสิต

อายุรกรรมหัวใจ

นพ. ปัญญา งามไตรไร
นพ. วิชัย อิฐสถิตไพศาล

อายุรกรรมโลหิตวิทยา

พญ. นฤมล ทองตันหยง
พญ. กานต์ธิตา อุไพศิลป์สถาพร

อายุรกรรมประสาทและสมอง

นพ. ธนวินท์ เรืองวิทยาวงศ์
นพ.วศิน จารุพันธ์

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

นพ.ชิตประสงค์ มาลัยศรี

แพทย์ออกตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์ที่ปรึกษาเวชปฏิบัติทั่วไป

แสดง
นพ. พชร ชัยแก้ว
พญ. อุบลวรรณ รสารักษ์
พญ. จุฑามาศ พันธุยศยรรยง
พญ. กนกรัตน์ ทัมพากร
นพ. จตุชาติ ชุติพงศ์สถาพร
พญ. ทิพย์นารี จรูญวรรธนะ
พญ. ศศิพักตร์ นิธิวรนันท์
นพ. เกษม ภู่วิวัฒนางกูร

แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แพทย์ที่ปรึกษาแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แสดง
นพ. อุกฤษฏ์ คุณาธรรม
นพ. อัศวิน แสงมณี
นพ. สุเมศ สุนทรทรัพย์

แพทย์ออกตรวจแผนกหู คอ จมูก

แพทย์ออกตรวจแผนกสูติ-นรีเวช

แพทย์ที่ปรึกษาแผนกสูติ-นรีเวช

แสดง
นพ. โอภาส ปทะวานิช
นพ. ธนะรัตน์ ศรีเมฆารัตน์
พญ. นวลนารถ ฮุนพงษ์สิมานนท์
พญ. พวงน้อย รุธิรโก

แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม

แพทย์ที่ปรึกษาแผนกกุมารเวชกรรม

แสดง
พญ. อัจฉราภรณ์ รักผล
พญ. เลอลักษณ์ วิทยาประภากร
พญ. ดุษฏี ภักดีวานิช
พญ. ชุมสิน ศรีรัตน์ลิ้ม
พญ. ดลฤดี เพชรสุวรรณ

แพทย์ประจำแผนกผิวหนังและความงาม

แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรม

แพทย์ที่ปรึกษาแผนกทันตกรรม

แสดง
ทพ. ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ

แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรมเด็ก

แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรมจัดฟัน

แผนกรังสีวิทยา

แพทย์ออกตรวจคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

แพทย์ที่ปรึกษาคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

แสดง
นพ. สมพบ ธีระกิจไพศาล

แพทย์ออกตรวจคลินิกศัลยกรรมประสาทและสมอง

แพทย์ที่ปรึกษาคลินิกศัลยกรรมประสาทและสมอง

แสดง
นพ. กิตติเดช กุลบุญ
นพ. จาตุรงค์ เทหุพาดี

แพทย์ที่ปรึกษาคลินิกอายุรแพทย์โรคไต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

แพทย์ออกตรวจอายุรกรรมหัวใจ

แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ

แพทย์ออกตรวจแผนกจักษุวิทยา

แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ

แพทย์ที่ปรึกษาแผนกศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ

แสดง
นพ.ภูริพงศ์ รอดเนียม