อบรมระบบ E-Claim online

นพ.วิศิษฐ์ อมรวิทยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ตรัง  ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ที่เข้าร่วมอบรมเพื่อชี้แจงระบบการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น/ค่าสินไหมทดแทน  ตามระบบสินไหม E-Claim  online  และขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับความสะดวก  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันกับเหตุการณ์ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย  จัดโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในจังหวัดตรัง  จำนวน  30  คน  ณ  ห้องประชุมใหญ่  อาคารบุญเล็ง  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ตรัง 

รูปภาพ