โครงการ “มาตรฐานการปฏิบัติการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน”

ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ตรัง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “มาตรฐานการปฏิบัติการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน”  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล  รวมทั้งตัวแทนจากมูลนิธิกุศลสถานตรัง  ได้มีความรู้ความเข้าใจในทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ป่วยแบบฉุกเฉิน  โดยมีวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้  2 ท่าน  ประกอบด้วย คุณสุรินทร์  สิงติ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสิเกา  และคุณฉัตรสิริ  ชัยสิทธิ์  พยาบาลชำนาญการ โรงพยาบาลศูนย์ตรัง รวม 2 รุ่น ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารบุญเล็ง   

รูปภาพ