ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับสมัครบุคลากร

เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา ในสานงานดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน (1 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวะกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหาร 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

 • กรณีมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป และผ่านการศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 • กรณีมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  โดยเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้

 • สำเนา Transcript และ/หรือใบรับรองการศึกษาอื่นๆ จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาบัตรประชน จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาใบผ่านงาน และ/หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน) จำนวน 1 ฉบับ

 • รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป


ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล ชั้น 3 อาคารบุญเล็ง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-7520-5419
E-mail : hrm_mdwpt@hotmail.com

Share Share