แพทย์ประจำโรงพยาบาล

นัดหมายแพทย์
นพ.บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์

นพ.บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์

แผนก :
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์


ความชำนาญพิเศษ :
มีประสบการณ์ดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน โรคธัยรอยด์
โรคความดันโลหิตสูง วัณโรคปอด


สมาชิกภาพ :
สมาชิกสโมสรโรตารี ตรัง
อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน
และครอบครัว ตรัง


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 14.30
วันอังคาร
: 8.00 - 14.30
วันพุธ
: 8.00 - 12.00
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 12.00
วันศุกร์
: 8.00 - 14.30
วันเสาร์
: 8.00 - 12.00
วันอาทิตย์
: 8.00 - 14.30