พญ.วรัณญา เก้าเอี้ยน

VARANYA KAOIAN, MD.
พญ.วรัณญา เก้าเอี้ยน
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกสูติ-นรีเวช


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 09.00 - 17.00 น. (บางวัน)
วันอาทิตย์
: 09.00 - 17.00 น. (บางวัน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ