นพ.บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์

Boonsong Tuntivinyupong, M.D.
นพ.บุญส่ง ตันติวิญญูพงศ์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)


ความชำนาญพิเศษ :
มีประสบการณ์ดูแล ผู้ป่วยเบาหวาน โรคธัยรอยด์
โรคความดันโลหิตสูง วัณโรคปอด


สมาชิกภาพ :
สมาชิกสโมสรโรตารี ตรัง
อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน
และครอบครัว ตรัง


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 12.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ