พญ.ภัทรินทร์ ชุติมาภรณ์

PATTARIN CHUTIMAPORN, M.D.
พญ.ภัทรินทร์ ชุติมาภรณ์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล )
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล )
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ( Endocrinology and Metabolism ) (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 12.00 น.
วันศุกร์
: 8.00 - 12.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ