สนุกกับกิจกรรมพร้อมพัฒนาลูกน้อยอย่างถูกหลัก ด้วย กิจกรรมบำบัด

กิจกรรมบำบัด กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ทำอะไรได้บ้างกิจกรรมบำบัด กระตุ้นพัฒนาการเด็ก มีอะไรบ้างและช่วยพัฒนาการด้านใด (Treatment Program)


1. Child Developmental stimulation program

สําหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า (Delayed Developmental) ด้านต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อมัดใหญ่, มัดเล็ก, การพูด, การช่วยเหลือตนเอง, ADHD, Learning Disorder, SPD, Autism, CP, Down's syndrome


2.Preschool training

สําหรับเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทักษะด้านต่างๆก่อนเข้าโรงเรียน เช่น ฝึกเด็กทํากิจวัตรประจําวัน(ADL)ได้ ด้วยตนเอง, การสื่อสาร, การเขียน, ทักษะทางสังคม, การปรับตัว เป็นต้น


3.Hand writing program

สําหรับเด็กที่มีปัญหาด้านการเขียน การจับดินสอ เขียนกลับด้าน เขียนขนาดไม่สม่ําเสมอ เว้นบรรทัดไม่เหมาะสม (ปัญหาด้าน Visual perception)


 


 


ตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดจากความไม่สมดุล ของระบบประสาทรับความรู้สึก


1. การมองเห็น (Visual System)


 • พฤติกรรมไวเกินไป หลีกเลี่ยงหรือวิตกกังวลเมื่อเจอแสงที่คนทั่วไปรู้สึกว่าไม่ได้จ้าเกินไป
 • พฤติกรรมช้าเกินไป ชอบมองแสงกระพริบ ไฟสีๆ ภาพที่หมุนหรือเคลื่อนไหวได้ นั่งจ้อง สิ่งของที่ เคลื่อนไหวเร็วๆ เป็นเวลานาน

2. การได้ยิน (Auditory System)


 • พฤติกรรมไวเกินไป หวาดกลัวหรือวิตกกังวลต่อเสียงปกติ ทั่วไปในชีวิตประจําวัน เช่น เสียงแอร์
 • พฤติกรรมช้าเกินไป เฉยชา เพิกเฉยต่อเสียงเรียกเรียกแล้วไม่หิน

3. การรับสัมผัสทางผิวหนัง (Tactile System)


 • พฤติกรรมไวเกินไป หลีกเลี่ยง ไม่ยอมสัมผัสสิ่งของที่มีพื้นผิวหยาบหรือเหนียวหนืด เช่น พื้นหญ้า ใบไม้ โคลน กาว
 • พฤติกรรมช้าเกินไป ชอบลูบคลํา ถูไถ สัมผัสกับพื้นผิวต่างๆ

4. การได้กลิ่น (Olfactory System)


 • พฤติกรรมไวเกินไป กลัวหรือวิตกกังวลเมื่อได้กลิ่นบางชนิด ที่เป็นกลิ่นปกติทั่วไป เช่น กลิ่นส้ม กลิ่นสตรอเบอร์รี่
 • พฤติกรรมช้าเกินไป ชอบเข้าไปดมกลิ่นที่ฉุนจัด มีกลิ่นแรงเช่น กลิ่นตัวเพื่อน กลิ่นเหงื่อ กลิ่น นํ้ายาล้างห้องน้ำ

5. การรับรส (Gustatory System)


 • พฤติกรรมไวเกินไป มักหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีรสสัมผัสบางอย่าง เช่น ผัก หรือ เนื้อสัตว์
 • พฤติกรรมช้าเกินไป ชอบกินอาหารที่มีรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เปรี้ยวจัดหรือชอบอาหารกรอบๆ

6. การรับรู้ท่าทางของร่างกายผ่านข้อ ต่อ (Proprioception)


 • พฤติกรรมไวเกินไป ไม่ชอบเคลื่อนไหวร่างกาย ชอบอยู่นิ่งๆ มีความยากลําบากในการควบคุมร่างกาย
 • พฤติกรรมช้าเกินไป ชอบปีนป่าย กระโดด กระแทกตัว ซุ่มซ่าม ไม่ค่อยระมัดระวังตัว

7. การทรงตัว (Vestibular)


 • พฤติกรรมไวเกินไป ชอบอยู่นิ่งๆ ไม่กล้าเดินขึ้นที่สูง ไม่กล้าเดินขึ้นบันได กลัวการเล่นชิงช้า
 • พฤติกรรมช้าเกินไป ชอบหมุนตัว หรือเคลื่อนไหวตัวเร็วๆ ไม่กลัวอันตราย

 


การใช้กิจกรรมบำบัด


Sensory integration training เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย (purposeful activities) ผ่านการ วิเคราะห์ตามหลักของ Sensory integration theory เช่น กิจกรรม “การเล่นต่างๆ"