โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

ตรวจก่อนให้อุ่นใจกับโปรแกรมตรวจคัดกรอง
โรคหลอดเลือดสมอง Stroke Screening
เพื่อป้องกันการเกิดโรคก่อนที่จะมีอาการผิดปกติ