คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มี จํานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

 

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายธัชชัย   ศุภผลศิริ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นางอมรา   ลีละวัฒน์ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3 ทพ.พินิต   เหล่าสุนทร กรรมการ
4 นายวิชย์   ลีละวัฒน์ กรรมการ
5 นายเชน   เหล่าสุนทร กรรมการ/ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน
6 ทพ.พรเลิศ   บุญสันติสุข กรรมการ
7 นางจริยา   ลีละวัฒน์ กรรมการ
8 นพ.บุญส่ง   ตันติวิญญูพงศ์ กรรมการ
9 นพ.สมชาย   จันทร์สว่าง กรรมการ/ ประธานเจ้ากน้าที่บริหาร/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รักษาการ)
10 นางสาววิลดา   สุพิทักษ์ กรรมการอิสระ
11 นายอภิชาติ   พันธุ์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12 นายประทีป   วาณิชย์ก่อกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ