คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ

 

ลำดับ

ชื่อ

ตำแหน่ง

1.

นายธัชชัย ศุภผลศิริ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

2.

นางอมรา ลีละวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการ

3.

นายสมชาย จันทร์สว่าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

4.

นายพินิต เหล่าสุนทร

กรรมการ

5.

นายวิชย์ ลีละวัฒน์

กรรมการ

6.

นายเชน เหล่าสุนทร

กรรมการ

7.

นายพรเลิศ บุญสันติสุข

กรรมการ

8.

นางจริยา ลีละวัฒน์

กรรมการ

9.

นางชลลดา สุวรรณมงคล

กรรมการ

10.

น.ส.วิลดา สุพิทักษ์

กรรมการอิสระ

11.

นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

12.

นายวิชิต ช่อเจี้ยง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ