เกี่ยวกับ บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) Wattanapat Hospital Trang Public Company Limited ("WPH")
ประเภทธุรกิจ การแพทย์
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
ทะเบียนเลขที่ 0107559000524
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 21 พฤศจิกายน 2534
วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 27 ธันวาคม 2559
วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ 3 ตุลาคม 2560
ทุนจดทะเบียน 336,600,000.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 336,599,971.50 บาท
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 673,200,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 673,199,943 หุ้น
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด ไม่มี
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
อัตราส่วนสิทธิออกเสียงต่อหุ้น 1:1
ที่อยู่ เลขที่ 247/2 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
แผนที่ ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 075-205-555 
เบอร์โทรสาร 075-205-460
Website https://www.wattanapat.co.th/
E-mail ir@wattanapat.co.th