ประวัติการจัดตั้งบริษัท

          บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2534 โดยนายแพทย์วิทยา
ลีละวัฒน์ และ นางอมรา ลีละวัฒน์ ซึ่งผู้ก่อตั้งทั้ง 2 ท่านได้เล็งเห็นถึงความต้องการในการแพทย์ของประชาชนใน
จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากสถานพยาบาลต่างๆในพื้นที่มีจํานวนไม่มาก ประกอบกับการ
สัญจรไปมาในพื้นที่ทางภาคใต้ยังไม่ค่อยสะดวกนัก ผู้ก่อตั้งทั้ง 2 ท่านจึงได้ริเริ่มให้บริการในการรักษาพยาบาล
แก่ประชาชนตั้งแต่ปี 2500 โดยเริ่มก่อตั้งคลินิกขนาดเล็กโดยรู้จักกันในนามของ คลินิก “หมอวิทย์” และเติบโตเรื่อยมา
จนเป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียงในปี 2534 ในนามของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง และได้เปลี่ยนแปลงจากธุรกิจ
ครอบครัวเป็นธุรกิจในรูปแบบของ “บริษัท” โดยโรงพยาบาลยังคงให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึง
จังหวัดใกล้เคียงเสมอมา


          โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ตั้งอยู่ในจังหวัดตรังซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชาชนกว่า 6 แสนคนและเป็นจังหวัด
ที่มีเศรษฐกิจหลักจากผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับยางพารา และปาล์มน้ํามัน รวมถึงการทําประมง ซึ่งจังหวัดตรังมีอาณาเขตติดต่อกับฝั่งทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดียถึง 5 อําเภอ และติดกับจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ จากการที่
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ได้ให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงมากว่า 60 ปี โรงพยาบาลจึงมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดโดยรอบตลอดมา
นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจการให้บริการ
ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง
คลินิกเวชกรรม อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ที่ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อเป็น
จุดเริ่มต้นในการขยายการให้บริการของบริษัทฯ ไปสู่อาณาเขตจังหวัดใกล้เคียง

 

         บริษัทฯ มีพันธกิจหลักในการดําเนินธุรกิจที่จะ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์ และบริการด้วยมาตรฐาน
(ระดับสากล) บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ” ซึ่งบริษัทฯ
ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามเสมอมานับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ และเป็นที่มาของการให้บริการอย่างมีคุณภาพและการเติบโต
ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา

 

          ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวม 300 ล้านบาท มีจํานวนเตียงผู้ป่วยจดทะเบียนรวม 120 เตียง และเปิดใช้
งานจริงเต็มจํานวน โดยมีห้องตรวจทั้งหมด ณ 31 มีนาคม 2560 จํานวน 34 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ 800 คน
ต่อวัน ทั้งนี้ ภายหลังการจัดตั้งคลีนิกเวชกรรม แห่งแรกในจังหวัดกระบี่ ประมาณ 1 ปี บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการ
เติบโตทางธุรกิจโรงพยาบาลรวมถึงความต้องการทางการแพทย์ที่จังหวัดกระบี่ที่มีมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัท
ย่อยได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง จํากัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
รวม 150 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ทีบริษัทฯ มีอยู่ในจังหวัดกระบี่ ใน
รูปของโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์
อ่าวนาง จํากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90.03


การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ดูข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หน้า 3 -5