นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น


การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน


บุคคลใดหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กำหนด ดังนี้

1) แจ้งผ่านช่องทางอีเมล 

  • dhajjai.su@wattanapat.co.th ประธานกรรมการบริษัท
  • wichit.ch@wattanapat.co.th ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • somchai.ch@wattanapat.co.th ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

 

2)แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ ติดต่อเรา www.wattanapat.co.th