พญ.อรุณี รอดเนียม

ARUNEE RODNEAM, M.D.
พญ.อรุณี รอดเนียม
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกจักษุวิทยา


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญจักษุวิทยา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
อนุสาขาต้อหิน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 8.00 - 17.00 น. (บางวัน)
วันอาทิตย์
: 8.00 - 17.00 น. (บางวัน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ